R�cznie drukowane tkaniny z Indii

R�cznie robione narzuty na �ó�ka z Indii

 

 

 

Drukowane narzuty na �ó�ka, zas�ony, po�ciele i poszewki na poduszki s� wytwarzane w okolicach Jaipur (Indie) technik� drukowania stemplowego.
Taki rodzaj wyka�czania tekstyliów ma w Rajastanoe d�ug� tradycj�. W ma�ych, rodzinnych zak�adach rze�bi si� nowe, drewniane stemple wed�ug tradycyjnych wzorów, projektuje si� nowe wzory, a nast�pnie odbija si� je na tkaninach, barwi�c je w ten sposób.
Jeden stempel ma wymiary oko�o 20x20 cm. Do jednego koloru u�ywa si� jednego stempla. Oznacza to, �e je�li na narzucie wyst�puje 5 kolorów, to trzeba pi�� razy, jeden za drugim i za ka�dym razem innym stemplem, odbija� wzór na tkaninie. Na koniec farbuje si� gotow� narzut� w du�ym kotle z farb�, nanosz�c na ni� wybrany kolor t�a. Ostemplowane i zafarbowane tkaniny rozk�adane s� na dworze, by wysch�y.
Opisana powy�ej, pracoch�onna metoda produkcji wyja�nia wi�c, dlaczego tkaniny ró�ni� si� od siebie kolorami i nadrukiem i co sprawia, �e s� unikatowe.
Przygotowali�my dla Was kilka zdj�� z pracuj�cej dla nas manufaktury.

 

 

 

 

 
 


*Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Unsere Angebote sind freibleibend und nur solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.